Nassau County Office of Housing

Housing Choice Voucher (HCV) Program

Demann Pou Ka Météw Sou Lis Datant La - Lotri 2021

Biwo Lojman Naso Konti a ap aksépté aplikasyon pou lis datant (Seksyon 8) Pwogram koupon pou lojman ki va édé péyé lwoyé ou nan bilding privé yo alos aplikasyon sa sé va komansé 21 jwen 2021 à 9 :00 maten jiskas ké li fèmen 2 Jwiyè, 2021 à 4:45 aswè. Si yon fanmi pa gen granmoun ansyen men ki genyen yon moun andikapé, fanmi sa kapab kalifyé pou yon koupon régilyé Seksyon 8.?

Aplikasyon yo disponib selman sou sit entènèt la. Nou va fè yon éksésyon selman nan règleman sa pou moun ki gen yon andikap ki ta bezwen yon fom aplikasyon an papyé. Anplis aranjman rezonab sila, si yon kandida pa kapab ranpli aplikasyon an pou kont li, li ka mandé yon lot moun (tankou yon travayè sosyal) pou konplété aplikasyon an sou non aplikan selman. Ranpli yon aplikasyon pa garanti resevwa yon koupon lojman.

Biwo Lojman Naso Konti a pwal fè yon tiraj lotri owaza pou aplikan yo epi chwazi de milye senksan (2,500) kay pou mete sou lis datant la. Naso Konti pral kontakte 2,500 lokate yo ki soumet yon aplikasyon konplè pou asistans, ki gen ladan dokimantasyon nan revni aktyel, osito ke koupon lojman yo va vin disponib. Nou va bay priyorite nan kay yo ki nan risk pou yo pedi kay yo, moun ki san kay, moun ki pa gen kay ki idantifye kom granmoun ansyen oswa kay ki gen moun andikape, ak fwaye ki gen timoun piti ki minè.

Soumet yon demann pou anskripsyon nan lis datant la pa garanti Yon plas nonplis resevwa yon koupon.

Biwo Lojman Naso Konti a rézèvé dwa pou ajiste kondisyon ki nan lis la, ki gen ladan dat pou ouveti ak femen lis datant la. Lot tem ka aplike tou.

Kisa mwen bezwen pou mwen aplike ak tout fanmi mwen)?
 • Siyati ak premye non
 • Imel (yon pa kay)
 • Nimewo telefon ou
 • dat ou fèt
 • # kat sekirite sosyal, kat idantite, kat rezidans legal
 • Kantite revni anyel (sale anvan taks)
 • Kantite moun nan kayla.
Kijan lotri a travay?

Aplikan yo dwe aplike pandan lis datant la louvri. Atrave yon lotri, de mil senksan (2,500) kay yo pral chwazi pou lis datant la. Moun ke nou va chwazi yo, nap pral ofri yo yon koupon le li disponib epi yo pral sije a yon evalyasyon adisyonel pou kalifye. Lot tem ka aplike. Demann lan pa garanti yon koupon.

Kiyès ki ka apliké?

Yon sel (1) demann pa kay selman yo va pemet. Fanmi yo chwazi pou lis datant lan ap resevwa yon notifikasyon de biwo lojman.

Ki moun kalifyé?

 1. Chef fanmi a dwe omwen 18 an oswa li dwe se yon minè emansipe dapre lwa nan Eta New York;
 2. Kay la dwe konfome li avek limit revni/kob yo. Gade tablo anba a;
 3. Kay la dwe satisfe kondisyon imigrasyon.
  • Chef kayla, oswa omwen yon moun nan kay aplikan an dwe yon sitwayen ameriken, yon rezidan pemanan legal, oswa gen lot sitiyasyon imigrasyon ki kalifye;
 4. Fanmi la dwe rete nan Naso Konti oswa dako pou abite nan Naso Konti pou premye 12 mwa yo apre yo resevwa yon koupon.
Moun ki Nan Kay la Sale anyel anvan taks
1 $ 45,500
2 $ 52,000
3 $ 58,500
4 $ 64,950
5 $ 70,150
6 $ 75,350
7 $ 80,550
8 $85,750

Kenbe nan tèt ou ké limit revni yo mété ajou chak ané.

Fanmi yo dwé an konfomite avek revni nan ane a yo aple nan lis datant la.

KESYON YO POZE SOUVAN

Enfomasyon Sou Pwogram Nan

Kisa pwogram Voucher Kay la ye ?

Pwogram Ed pou Kay (HCV) yo, souvan refere yo kom seksyon 8, se yon pwogram federal ki fet pou bay asistans lwaye moun kip a gen anpil kob, granmoun aje ak fanmi andikape yo pou yo ka peye yon kote pwop pou yo viv, yon lojman nan mache prive a. Anba pwogram nan HVC, Biwo Lojman Naso Konti a peye yon pôsyon nan lwaye fanmi ki kalifye direkteman a pwopriyete a oswa manadje kay la chak mwa.

Kouman pou mwen aplike pou Voucher Lojman (Seksyon 8)?

Biwo Lojman Naso Konti a ap aksepte aplikasyon pou lotri owaza pou pwogram HVC le 21 jwen, 2021 a 9:00 maten jiskas ke li femen le 2 Jwiye 2021 a 4:45 aswè. Aplikasyon yo disponib sou sit entenet la Biwo Lojman Naso Konti: https://app.nassaucountyny.gov/housing/hcv/

Si ou gen yon andikap, rélé mandé yon fom aplikasyon an papye pou ranpli epi soumet, tanpri rélé 516-572-1922, TTY # 516-572-2369, Lendi a vandredi 9.m a 4:45pm.

Kisa yon koupon ki baze pou lokate ye?

Koupon lokasyon ki baze sou lokate a bay yon ed a fanmi yo nan mache lokasyon prive a. Ak koupon sila yon aplikan kab al chwazi nenpot kay ki satisfe kondisyon yo ki nan pwogram nan. Otorite Lojman va peye yon pati nan lwaye ki represante asistans lojman ki nan kontra ak fom an bay met kay la sou non patisipan an. Patisipan an peye res lwaye a, yon kantite lajan ki apepre egal a 30% revni li chak mwa li, ak depans sevis piblik.

Ki sa ki se yon koupon ki baze sou bilding patikilye?

Koupon lojman ki baze sou bilding patikilye bay asistans lokasyon ki gen rapo ak yon apatman espesifik sou yon pwopriyete anba kontra ak Otorite Lojman an. Biwo Lojman an gen koupon ki baze sou bilding espesifik / bilding ki sitiye nan tout Naso Konti. Si yo chwazi ou pou yon koupon ki baze sou pwoje patikilye / bilding, nou pral kontakte ou pou detemine si ou kalifye pou bilding lan espesifik kote se voucher a sitiye. Ou dwe viv nan bilding sa a pou omwen yon ane. Aplike pou oswa refize yon koupon ki baze sou pwoje patikilye / bilding pa pral afekte plasman ou sou lis la voucher lokate ki baze sou. Li se jiska ou yo chwazi si ou vle patisipe pou lis la koupon (yo) pou pwoje.

Ki sa ki se yon koupon endiferan / konsomate?

Koupon konvansyonel ede moun ki pa aje andikape ki andeyo yon fondasyon enstitisyonel oswa lot fondasyon segregasyon, nan risk grav nan enstitisalizasyon, sanzabri oswa nan risk pou liv sanzabri. Smwen omwen ou se moun nan kay la andikape ak ki gen laj 62 an, fanmi an ka egzamine pou detemine si yo kalifye pou yon koupon konsomate. Gen yon kantite koupon konsomate limite.

Ki kondisyon pou elijiblite pou pwogramBiwo Nassau County Housing Office a?

Pou ou ka kalifye pou resevwa yon koupon, ou dwe satisfe kondisyon sa yo nan moman an ou chwazi nan lis datant la:

 • Ou dwe gen 18 tan oswa plis, oswa ou dwe yon mine emansipe an ako avek lwa Eta New York.
 • Revni moun nan kay la dwe an ako avek revni ou etabli pa Depatman Lojman Ameriken ak Devlopman Iben (HUD), (pou oumenm ak manm fanmi ou) pou Konte Nassau. Tandans revni maksimom pa ka depase kap a ba-revni kom detemine chak ane pa HUD.
 • Li dwe konfome li avek tout direksyon pou kalifye ki nan Pwogram Renouvelman Eta New York 8 Voucher Administrasyon ak Pwogram Renouvelman Kominote a.
 • Leou chwazi pou lis datans la, yo pral mande ou bay plis enfomasyon pou verifye done ou bay yo pandan aplikasyon an. Biwo Lojman an ap verifye done ou yo epi ou ap mande dokiman pou pwouve ke ou kalifye.

Fo enfomasyon yo bay pandan pwosesis seleksyon an ka rezilta nan kalifikasyon ou nan nenpot pwogram biwo lojman.

Mwen andikape epi mwen bezwen ed pou mwen ranpli aplikasyon mwen an, kisa pou mwen fe?

Aplikasyon yo disponib selman sou entenet. Eksepsyon an selman nan reg sa a se si yon kandida ki gen yon andikap bezwen aranjman espesyal pou aplike. Anplis aranjman rezonab, si yon aplikan pa kapab ranpli aplikasyon an sou pwop yo, yo ka mande yon lot moun (tankou yon travaye sosyal) pou konplete aplikasyon an sou non yo.

Poumande, ranpli ak soumet yon fom aplikasyon, rele 516-572-1922, TTY no. 516-572-2369, Lendi a Vandredi, ki soti nan 9.m a 4:45.m p.

KESYON SOU APLIKASYON AN

Eske gen yon fre /koute pou soumet yon aplikasyon pou lisdatans lan?

Non. Pa gen okenn fre / pri / ranbou yo soumet yon reklamasyon pou lis datant la. Sit entenet ilegalakilegalmilitechaje yon fre pou voye yon demann epi yo ka mande pou enfomasyon debi oswa kat kredi ou pou objektif sa a. Sit entenet fo sa yo ka reklame ke enfomasyon sa a nesese pou yon chek kredi pou depoze yon aplikasyon pou lojman. Pabay enfomasyon pesonel bay nenpot moun ki deklare ke yo ka garanti ou yon kote sou lis la ap tann, amelyore chans oubyen nan seleman pou lis datant la, oswa asire ou ke ou ap resevwa benefisnan biwo Lojman ou. Sa a se yon troub ak te kapab mennen nan goch idantite posib.

Eskeyon moun lakay ou aplike?

Wi, sa a dwat. Yon chef kay kapab soumet yon sel aplikasyon selman; men yon lot chef fanmi ka soumet yon lot aplikasyon pou yon lot moun ki nan kay la. Pa egzanp, yon grann kapab aplike pou yon kay ki gen yon granmoun ak yon pitit pitit. Siadilt sa a vle deplase nan lavni an, li ka aplike pou tet li ak jen pitit li a separeman de grann nan. Chak chef kay dwe gen 18 tan oswa plis, oubyen yon mine emansipe an ako avek lwa Eta New York la.

Kisa ki rive si yon timoun eseye kite kay paran li? Eskeli ka aplike pou tet li? Eske yon adilt sel ki bezwen ed pou peye pri lwe yo a?

Wi, Li/lika van.

Ki limit revni yo itilize pou detemine kalifikasyon?

Kalifikasyon se baze sou limit revni ki tabli pa Depatman Lojman Ameriken ak Devlopman Iben (HUD).

Persons in Household Gross Income
1 $ 45,500
2 $ 52,000
3 $ 58,500
4 $ 64,950
5 $ 70,150
6 $ 75,350
7 $ 80,550
8 $85,750

Se bouchon revni a ki baze sou revni ou anvan taks yo pran.

Eske yo ap konte plis $300 dola nan chomaj la kom revni?

Non. Chomaj akoz. pandemik la ($300) pa enkli nan revni moun nan kay la pou pwogramORV la. Odit federal pou mezi estimilis yo tou pa enkli kom revni.

Eske mwen dwe san kay pou mwen aplike?

Non. Ou kapab aplike si ou satisfe tout krite kalifikasyon ki nan lis la. Si ou deklare nan aplikasyon ou lan ke ou sanzabri, reg pwogram yo mande aplikan an pou ofri oswa jwenn yon verifikasyon ekri ki soti nan yon kowodonate abri, founise lojman, ajans sevis oswa enstitisyon (pou moun ki lage) ki konfime menm bagay la. Sa a pral repete nan randevou kalifikasyon an, pou moun ki chwazi yo epi yo rele yo pou yon koupon.

Eske mwen ka mande lis datans lan si mwen te deja gen lisans nan pwogram nan?

Wi. Ou pa pral entedi nan aplike; sepandan, le ou chwazi pou lis datant la, aplikasyon ou lan pral egzamine an ako avek Elijibilite ak Krite Seleksyon nan Biwo Lage a,ki ka gen ladan yon revizyon nan patisipasyon anvan ou nan yon pwogramasistans pou lojman.

Eske mwen ka chwazi pou waitlist la si mwen sou waitlis la nan yon lot pwogram?

Wi. Ou ka chwazi nan plis pase yon lis datan.

Se pa yon sitwayen ameriken kikalifye pou aplike?

Wi. Ou pa bezwen sitwayen ameriken pou aplike pou lojman piblik oswa sibvansyone. Rezidan pemanan legal yo ak seten kategori lot sitwayen ki pa sitwayen yo ka aplike. Yon fanmi ki aplikab san yon sitwayen oswa yon manm avek estati imigran ki elijib pa kalifye pou asistans. Si yon manm fanmi ou tonbe nan youn nan kategori ki anba yo, tout fanmi ou kapab aplike nan pwogram nan.

 • Yon moun ki fet Ozetazini
 • Yon moun natiralize
 • Yon rezidan pemanan legal (detante kat vet)
 • Yon imigran ki anrejistre (admet a rezidans pemanan pa Komise Jeneral Avoka Etazini ak kalifye pou sitwayente)
 • Yon moun ki ap cheche refijye oswa azil
 • Yon manm kondisyonel (estati imigran ki kalifye)
 • Parol
 • Yon konsesyone retansyon
 • Yon moun ki te akode estati amnesty an 1986
 • Yon rezidan nan zile Marshall yo, Micronesia, Palau oswa Guam
 • Yon viktim trafik oswa fanmi viktim lan
Eske mwen ka aplike pouyon koupon lage si nenpot nan manm fanmi mwen yo pa sitwayen ameriken epi yo pa gen estati imigrasyon legal?

Wi. Ou kapab aplike pou pwogram lan si omwen yon manm nan kay ou a se yon sitwayen, yon rezidan legal pemanan (detante kat vet), oswa yon sitwayen ki pa elijib (gade lis ki pi wo a moun ki kalifye). Moun ki gen ladan yo moun ki kalifye e ki pa kalifye ak imigrasyon ki pa kalifye yo rele kay melanje. Pa egzanp, si ou pa gen sitiyasyon legal imigrasyon, men pitit ou a te fet Ozetazini e se yon sitwayen ameriken, ou genyen yon kay melanje.

Si ou gen yon kay melanje, ou ap kalifye, men se selman pou asistans ki ogmante ki baze sou kantite manm fanmi ou ki sitwayen ameriken oswa ou kalifye pou imigrasyon. Sa ka diminye kapasite ou pou jwenn ed si ed la two wo pou peye.

Eske mwen ka aplike si mwen gen yon dosye kriminel ?

Ou ka aplike, men tout manm fanmi granmoun yo pral sije a yon chek background kriminel nan moman seleksyon an epi yo ka refize an ako avek kalifikasyon Biwo Lojman ak krite seleksyon an. Ou dwe divilge tout konviksyon kriminel nan aplikasyon ou lan. Fo enfomasyon soumet pandan pwosesis seleksyon an ka anpeche ou kalifye pou pwogram sa a.

Eske aplikan ki aplike deseni depi de sa epi ki pa resevwa li reapply?

Wi.

Kisa ki ap pase apre aplikasyon an lis lotri ap tann?

Tout moun ki te avek sikse ranpli yon demann epi yo te bay yon adres imel egzak ap resevwa yon notifikasyon imel bay enfome yo ke yo te voye demann yo. Kandij yo chwazi pou lis tiraj la yo avize nan ekri. Aplikan sa yo ap mande pou yo jwenn koupon pandan yo ap vin disponib. Sonje ke nanmwen se chwazi nan tiraj la, li ka pran ane anvane ou pat yon koupon. Soumet sikse yon aplikasyon pa garanti ou ap chwazi pou lis la oswa resevwa yon koupon. Biwo Lojman an pa pral responsab pou notifikasyon ki te refize akoz yon adres imel korek oswa ki pa te li akoz yon konfigirasyon imel aplikan an epi yo pa oblije revize yon notifikasyon.

Si yo chwazi aplikasyon mwen an pou lis datinye a, eske mwen ap pedi plas mwen sou yon lot lis datans?

Non. Si yo chwazi aplikasyon ou pou enklizyon sou lis datant konte Nassau a epi ou se premye notifye nan yon lot lis datant, ou pral kenbe plas ou sou lot lis datant la. Menm si ou refize patisipe nan yon pwogram, ou ka kenbe plas yo nan lot lis datant la.

Eske mwen ka aplike si mwen deja sou lis datant la pou yon lot biwo lojman?

Wi. Menm si ou se sou nenpot lot lis ap tann pa pral otomatikman mete ou sou lis la Konte Nassau. Genanpildepatman lojman piblik sou Long Island ki kouri pa vil yo ki pa afilye ak Biwo Konte Nassaua. Ou kapab aplike tou si ou nan lis datant la nan New York, Suffolk, elatriye, men ou dwe rete nan Nassau County pou yon ane si ou chwazi.

Si je suis sélectionné, puis-je utiliser le bon pour mon appartement actuel ?

Oui, si l’appartement répond à tous les critères d’admissibilité, tels que l’inspection des normes de qualité du logement et le loyer raisonnable. Le propriétaire devra konplete dokiman yo epi apwouve yo kom konfome yo avek regleman pwogram nan seksyon8. Met kay la pa dwe yon manm fanmi aplikan an. Sepandan, koupon lan pral selman aplike apre yo fin resevwa ak fini nan pwosesis la koupon pou lokasyon. Koupon nan pa ka aplike nan arrear lwe anvan yo.